สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดโครงการบริการทันตกรรมถวายแด่พระภิกษุและสามเณร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดโครงการบริการทันตกรรมถวายแด่พระภิกษุและสามเณร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มิ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 10,117 view
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และภริยาได้ร่วมพิธีเปิดโครงการบริการทันตกรรมถวายแด่พระภิกษุและสามเณร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์ โดยฝ่ายไทยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายลาวมีพระอาจารย์ใหญ่ ดร. พวงประเสริฐ พูมมาวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อมหาวิหาร รองศาสตราจารย์ ดร. พูทอน เมืองปาก รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายจันทะวง แสนอามาดมนตี รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ นางบัวลอน วงดาลาแสง เจ้าเมืองจันทะบูลี นางสีสะเหลียว ทำมะเทวา ประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่ง สปป. ลาว นางพูนทอน พูมสะหวัน คณะบริหารงานมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่ง สปป. ลาว ดร. วิพาวัน พมวิหาน ภริยาประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ นายบุนทะวี พอนทะสิน รองหัวหน้ากรมศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ นายสุลิสัก สุลินทอน รองหัวหน้ากรมเอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และ ดร. บุนยง สีดาพอน คณบดีทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วม
 
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ/วัดองค์ตื้อมหาวิหาร โดยการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของคณะทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 70 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562 ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร เพื่อให้บริการทันตกรรมแด่พระภิกษุและสามเณรลาว รวม 999 รูป โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไทย ลาว และผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยใน สปป. ลาว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ